Category Archives: Zanimljivosti

Znate li što je „kingleski jezik”?

Kingleski jezik

„Kin­gle­ski”, prema engle­skome Chin­glish, zapravo nije jezik u pra­vome smislu riječi. To je kolok­vi­jalni naziv za kine­ske pri­je­vode na engle­ski jezik koji su vrlo... „zabavni”. Nije uvi­jek riječ o lošim i nes­truč­nim pri­je­vo­dima, to su i pri­je­vodi iz kojih su jasno vid­ljive kul­turne raz­like: tako je pri­mje­rice u Pekingu pos­to­jala „anusna” bol­nica, koja je prije odr­ža­va­nja Olim­pij­skih igara pre­ime­no­vana u ... Read More »

Neočekivan „povratak” drevnoga jezika

Zatvor

Nije rijet­kost da vođe kri­mi­nal­nih bandi i nakon uhi­će­nja i pre­sude iz kaz­ni­onice nas­tave s aktiv­nim uprav­lja­njem kri­mi­nal­nim aktiv­nos­tima svo­jih sudruga. Pa ipak, zatvo­re­ni­cima kaz­ni­onice u Santa Feu u Novome Mek­siku mora se priz­nati domiš­lja­tost. Oni su naime naučili drevni oblik asteč­koga jezika nahu­atl kako bi se pismima nesme­tano spo­ra­zu­mi­je­vali s čla­no­vima bande koji su na slobodi. Iako nahu­atl i ... Read More »

Scroll To Top