Cirka oko

Cirka oko

Sin­tag­ma cir­ka oko jedan je od naj­poz­na­ti­jih hrvat­skih ple­ona­za­ma (nepo­treb­no­ga gomi­la­nja istoz­nač­nih morfema).

Riječ cir­ka nas­ta­la je pre­ma latin­skoj rije­či cir­ca („otpri­li­ke, oko”) i ima isto zna­če­nje kao i naš pri­log oko. To zna­či da isto­dob­nom upo­tre­bom oba­ju ovih pri­lo­ga dva­put izri­če­mo isto − pri­bliž­nost. Dak­le valja upo­tri­je­bi­ti jed­nu riječ, ne obje zajed­no. Pri­tom naš pri­log oko ima pred­nost, ali se narav­no može upo­tri­je­bi­ti i pri­log cir­ka, bit­no je da se te rije­či ne upo­treb­lja­va­ju zajedno.

Sas­ta­nak je tra­jao cir­ka oko deset minu­ta. > Sas­ta­nak je tra­jao oko deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao cir­ka oko deset minu­ta. Sas­ta­nak je tra­jao cir­ka deset minuta.

Pri­bliž­nost može­mo izra­zi­ti i dru­gim rije­či­ma (otpri­li­ke ili pri­bliž­no), ali i dru­gim nači­ni­ma: pri­jed­lož­nim izra­zom (po pri­li­ci), odnos­no mor­fe­mom ‑ak doda­nim bro­ju (dese­tak). No sva­ki od ovih izra­za valja upo­treb­lja­va­ti zaseb­no, ne u kom­bi­na­ci­ji s dru­gim istoz­nač­nim izra­zom ili izrazima.

Sas­ta­nak je tra­jao po pri­li­ci cir­ka oko otpri­li­ke dese­tak minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao oko deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao cir­ka deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao otpri­li­ke deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao pri­bliž­no deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao po pri­li­ci deset minuta.

Sas­ta­nak je tra­jao dese­tak minuta.

Ilus­tra­ci­ja: Tom Swin­nen, Pexels