Dizajner − dizajnerica, ali inženjer − inženjerka

Dizajner − dizajnerica, ali inženjer − inženjerka

Ime­ni­ce za žen­ske oso­be koje se bave nekim zani­ma­njem, obna­ša­ju neku duž­nost, ima­ju neke oso­bi­ne, koje su sljed­be­ni­ce ili pri­pad­ni­ce nekih pra­va­ca ili pokre­ta i slič­no naj­češ­će se tvo­re pre­ma ime­ni­ca­ma za muške oso­be. Tada govo­ri­mo o tako­zva­nim žen­skim i muškim mocij­skim parnjacima.

Ovak­ve se ime­ni­ce naj­češ­će tvo­re sufik­som ‑ica, ali i dru­gim sufik­si­ma (‑ka, ‑inja, ‑kinja). Kat­kad nije lako odre­di­ti koji sufiks valja upo­tri­je­bi­ti; pri­mje­ri­ce pre­ma ime­ni­ca­ma za muške oso­be koje zavr­ša­va­ju sufik­som ‑er ime­ni­ce za žen­ske oso­be može­mo tvo­ri­ti i sufik­som ‑ica (dizaj­ne­ri­ca, part­ne­ri­ca, tre­ne­ri­ca), ali i sufik­som ‑ka (ama­ter­ka, inže­njer­ka, rekor­der­ka). Kako odre­di­ti koji sufiks valja upotrijebiti?

Sufiks ‑ka doda­je­mo ime­ni­ca­ma za muške oso­be koje u nomi­na­ti­vu ima­ju dulji­nu na sufik­su ‑ēr (to jest na gla­su e iz sufik­sa). Tak­ve ime­ni­ce u geni­ti­vu ima­ju nagla­sak na tom u nomi­na­ti­vu dugom gla­su e (amàtēr i amatéra, frìzēr i frizéra, inžènjēr i inženjéra, rekòrdēr i rekor­déra).

Osta­le ime­ni­ce za muške oso­be na ‑er obli­ke za žen­ske oso­be tvo­re sufik­som ‑ica (dizaj­ne­ri­ca pre­ma dizàj­ner, dizàj­ne­ra ili tre­ne­ri­ca pre­ma tréner, tréne­ra).

Ilus­tra­ci­ja: Mic­ha­el Bur­rows, Pexels