Novine

Dnevna novina ili dnevne novine

U zna­če­nju dnev­nog lis­ta ova se riječ u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku upo­treb­lja­va samo u mno­žin­skom obli­ku − novi­ne. Kao i ime­ni­ce grab­lje ili ška­re, i mno­žin­ski oblik novi­ne ozna­ču­je (i) jedan predmet.

Iako su podri­je­tlom srod­ne (u kori­je­nu ima­ju pri­djev nov), riječ nȍvi­ne ne tre­ba brka­ti s ime­ni­com novìna (novìne), koja zna­či „novost, novi­tet, neka nova poja­va”. Riječ novìna („novost”) rje­đa je u upo­tre­bi (Nje­gov je izraz bio pra­va novi­na u knji­žev­nos­ti. Te su novi­ne pra­va novi­na na trži­štu.), no ne bi je tre­ba­lo mije­ša­ti s ime­ni­com nȍvine:

dnev­na novi­na > dnev­ne novine

struč­na novi­na > struč­ne novine

sta­ra novi­na > sta­re novine

elek­tro­nič­ka novi­na > elek­tro­nič­ke novine

čita­ti novi­nu > čita­ti novine

obja­vi­ti u novi­ni > obja­vi­ti u novinama.

Ilus­tra­ci­ja: ste­vepb, Pixa­bay