Dobro veče, dobar večer ili dobra večer?

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Riječ večer u stan­dard­nom je jezi­ku ime­ni­ca žen­skog roda, i to tako­zva­ne i‑sklonidbe.

Sklonidba imenice večer (ženskog roda)

S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu tre­ba biti i pri­djev koji dola­zi uz nju. Kaže­mo tako dobra večer, momač­ka večer, dje­vo­jač­ka večer, lije­pa večer, topla večer

Mora­mo ovdje napo­me­nu­ti da poje­di­ni jezič­ni savjet­ni­ci samo u poz­dra­vu dopu­šta­ju i oblik dobar večer, pri čemu je večer muškog roda. Veći­na, pa i mi, ne sma­tra­mo tak­vu upo­tre­bu naj­bo­ljim izborom.

Osim obli­ka večer, jav­lja se i ina­či­ca veče, koja je sred­njeg roda. Pro­blem je kod nje to što se uglav­nom upo­treb­lja­va u nomi­na­ti­vu jed­ni­ne, rje­đe u dru­gim pade­ži­ma, dok vlas­ti­te mno­ži­ne uop­će nema.

Sklonidba imenice veče (srednjeg roda)

Iako oblik veče nije rije­dak u govo­ru, u stan­dar­du je bolje upo­tri­je­bi­ti ime­ni­cu žen­skog roda (večer).

Ilus­tra­ci­ja: Kevin Chod­zin­ski, Flickr