Dobro veče, dobar večer ili dobra večer?

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Riječ večer u stan­dard­nom je jezi­ku ime­ni­ca žen­skog roda, i to i‑sklonidbe.

VEČER (ŽENSKI ROD)

JEDNINA

MNOŽINA

N

večer
večeri

G

večeri
večeri

D

večeri
večerima

A

večer
večeri

V

večeri
večeri

L

večeri
večerima

I

večeri
večerima

S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu tre­ba biti i pri­djev koji dola­zi uz nju. Kaže­mo tako dobra večer, momač­ka večer, dje­vo­jač­ka večer, lije­pa večer, topla večer

Mora­mo ovdje napo­me­nu­ti da poje­di­ni jezič­ni savjet­ni­ci samo u poz­dra­vu dopu­šta­ju i oblik dobar večer, pri čemu je večer muškog roda. Veći­na, uklju­ču­ju­ći i nas, ne sma­tra tak­vu upo­tre­bu pose­bi­ce dobrim izborom.

Osim obli­ka večer, jav­lja se i ina­či­ca veče, koja je sred­njeg roda. Pro­blem je kod nje to što se uglav­nom upo­treb­lja­va u nomi­na­ti­vu jed­ni­ne, rje­đe u dru­gim pade­ži­ma, dok vlas­ti­te mno­ži­ne uop­će nema, sto­ga pre­uzi­ma mno­ži­nu ime­ni­ce večer.

VEČE (SREDNJI ROD)

JEDNINA

MNOŽINA

N

veče
večeri

G

večera
večeri

D

večeru
večerima

A

veče
večeri

V

veče
večeri

L

večeru
večerima

I

večerom
večerima

Iako oblik veče nije rije­dak u govo­ru, u stan­dard­nom je jezi­ku bolje upo­tri­je­bi­ti ime­ni­cu žen­skog roda (večer).

Ilus­tra­ci­ja: Kevin Chod­zin­ski, Flickr