Najčešći pridjevi na ‑ioni/-ijski prema stranim imenicama na ‑ija

abdi­ka­ci­ja − abdi­ka­ci­oni > abdi­ka­cij­ski

abra­zi­ja − abra­zi­oni > abra­zij­ski

adhe­zi­ja − adhe­zi­oni > adhe­zij­ski

afek­ci­ja − afek­ci­oni > afek­cij­ski

agi­ta­ci­ja − agi­ta­ci­oni > agi­ta­cij­ski

aglo­me­ra­ci­ja − aglo­me­ra­ci­oni > aglo­me­ra­cij­ski

aglu­ti­na­ci­ja − aglu­ti­na­ci­oni > aglu­ti­na­cij­ski

akce­le­ra­ci­ja − akce­le­ra­ci­oni > akce­le­ra­cij­ski

akci­ja − akci­oni > akcij­ski

akla­ma­ci­ja − akla­ma­ci­oni > akla­ma­cij­ski

akli­ma­ti­za­ci­ja − akli­ma­ti­za­ci­oni > akli­ma­ti­za­cij­ski

aku­mu­la­ci­ja − aku­mu­la­ci­oni > aku­mu­la­cij­ski

ali­men­ta­ci­ja − ali­men­ta­ci­oni > ali­men­ta­cij­ski

amor­ti­za­ci­ja − amor­ti­za­ci­oni > amor­ti­za­cij­ski

ampu­ta­ci­ja − ampu­ta­ci­oni > ampu­ta­cij­ski

anek­si­ja − anek­si­oni > anek­sij­ski

ape­la­ci­ja − ape­la­ci­oni > ape­la­cij­ski

apro­pri­ja­ci­ja − apro­pri­ja­ci­oni > apro­pri­ja­cij­ski

apro­vi­za­ci­ja − apro­vi­za­ci­oni > apro­vi­za­cij­ski

arti­ku­la­ci­ja − arti­ku­la­ci­oni > arti­ku­la­cij­ski

asa­na­ci­ja − asa­na­ci­oni > asa­na­cij­ski

asen­ta­ci­ja − asen­ta­ci­oni > asen­ta­cij­ski

asig­na­ci­ja − asig­na­ci­oni > asig­na­cij­ski

asi­ku­ra­ci­ja − asi­ku­ra­ci­oni > asi­ku­ra­cij­ski

asi­mi­la­ci­ja − asi­mi­la­ci­oni > asi­mi­la­cij­ski

aso­ci­ja­ci­ja − aso­ci­ja­ci­oni > aso­ci­ja­cij­ski

atrak­ci­ja − atrak­ci­oni > atrak­cij­ski

cir­ku­la­ci­ja − cir­ku­la­ci­oni > cir­ku­la­cij­ski

demar­ka­ci­ja − demar­ka­ci­oni > demar­ka­cij­ski

demo­bi­li­za­ci­ja − demo­bi­li­za­ci­oni > demo­bi­li­za­cij­ski

depe­di­ku­la­ci­ja − depe­di­ku­la­ci­oni > depe­di­ku­la­cij­ski

dezin­fek­ci­ja − dezin­fek­ci­oni > dezin­fek­cij­ski

disi­mi­la­ci­ja − disi­mi­la­ci­oni > disi­mi­la­cij­ski

dis­kre­ci­ja − dis­kre­ci­oni > dis­kre­cij­ski

dis­kri­mi­na­ci­ja − dis­kri­mi­na­ci­oni > dis­kri­mi­na­cij­ski

dis­per­zi­ja − dis­per­zi­oni > dis­per­zij­ski

dis­po­zi­ci­ja − dis­po­zi­ci­oni > dis­po­zi­cij­ski

ega­li­za­ci­ja − ega­li­za­ci­oni > ega­li­za­cij­ski

egze­ku­ci­ja − egze­ku­ci­oni > egze­ku­cij­ski

egzis­ten­ci­ja − egzis­ten­ci­oni > egzis­ten­cij­ski

ekshi­bi­ci­ja − ekshi­bi­ci­oni > ekshi­bi­cij­ski

eks­pe­di­ci­ja − eks­pe­di­ci­oni > eks­pe­di­cij­ski

elek­tri­fi­ka­ci­ja − elek­tri­fi­ka­ci­oni > elek­tri­fi­ka­cij­ski

ele­va­ci­ja − ele­va­ci­oni > ele­va­cij­ski

emi­si­ja − emi­si­oni > emi­sij­ski

ero­zi­ja − ero­zi­oni > ero­zij­ski

eva­ku­aci­ja − eva­ku­aci­oni > eva­ku­acij­ski

evo­lu­ci­ja − evo­lu­ci­oni > evo­lu­cij­ski

fisi­ja − fisi­oni > fisij­ski

for­ti­fi­ka­ci­ja − for­ti­fi­ka­ci­oni > for­ti­fi­ka­cij­ski

frak­ci­ja − frak­ci­oni > frak­cij­ski

frik­ci­ja − frik­ci­oni > frik­cij­ski

funk­ci­ja − funk­ci­oni > funk­cij­ski

gra­vi­ta­ci­ja − gra­vi­ta­ci­oni > gra­vi­ta­cij­ski

habi­li­ta­ci­ja − habi­li­ta­ci­oni > habi­li­ta­cij­ski

induk­ci­ja − induk­ci­oni > induk­cij­ski

infek­ci­ja − infek­ci­oni > infek­cij­ski

infor­ma­ci­ja − infor­ma­ci­oni > infor­ma­cij­ski

inku­ba­ci­ja − inku­ba­ci­oni > inku­ba­cij­ski

ins­pek­ci­ja − ins­pek­ci­oni > ins­pek­cij­ski

ins­ta­la­ci­ja − ins­ta­la­ci­oni > ins­ta­la­cij­ski

inun­da­ci­ja − inun­da­ci­oni > inun­da­cij­ski

inva­zi­ja − inva­zi­oni > inva­zij­ski

inves­ti­ci­ja − inves­ti­ci­oni > inves­ti­cij­ski

ioni­za­ci­ja − ioni­za­ci­oni > ioni­za­cij­ski

iri­ga­ci­ja − iri­ga­ci­oni > iri­ga­cij­ski

izo­la­ci­ja − izo­la­ci­oni > izo­la­cij­ski

kal­ku­la­ci­ja − kal­ku­la­ci­oni > kal­ku­la­cij­ski

kan­di­da­ci­ja − kan­di­da­ci­oni > kan­di­da­cij­ski

kapi­tu­la­ci­ja − kapi­tu­la­ci­oni > kapi­tu­la­cij­ski

kasa­ci­ja − kasa­ci­oni > kasa­cij­ski

kla­si­fi­ka­ci­ja − kla­si­fi­ka­ci­oni > kla­si­fi­ka­cij­ski

koali­ci­ja − koali­ci­oni > koali­cij­ski

kohe­zi­ja − kohe­zi­oni > kohe­zij­ski

koma­sa­ci­ja − koma­sa­ci­oni > koma­sa­cij­ski

kom­pen­za­ci­ja − kom­pen­za­ci­oni > kom­pen­za­cij­ski

komu­ni­ka­ci­ja − komu­ni­ka­ci­oni > komu­ni­ka­cij­ski

kon­cen­tra­ci­ja − kon­cen­tra­ci­oni > kon­cen­tra­cij­ski

kon­cep­ci­ja − kon­cep­ci­oni > kon­cep­cij­ski

kon­di­ci­ja − kon­di­ci­oni > kon­di­cij­ski

kon­fek­ci­ja − kon­fek­ci­oni > kon­fek­cij­ski

kons­ti­tu­ci­ja − kons­ti­tu­ci­oni > kons­ti­tu­cij­ski

kon­tra­cep­ci­ja − kon­tra­cep­ci­oni > kon­tra­cep­cij­ski

konven­ci­ja − konven­ci­oni > konven­cij­ski

konver­za­ci­ja − konver­za­ci­oni > konver­za­cij­ski

kon­zul­ta­ci­ja − kon­zul­ta­ci­oni > kon­zul­ta­cij­ski

koor­di­na­ci­ja − koor­di­na­ci­oni > koor­di­na­cij­ski

kopro­duk­ci­ja − kopro­duk­ci­oni > kopro­duk­cij­ski

kore­pe­ti­ci­ja − kore­pe­ti­ci­oni > kore­pe­ti­cij­ski

kul­mi­na­ci­ja − kul­mi­na­ci­oni > kul­mi­na­cij­ski

kva­li­fi­ka­ci­ja − kva­li­fi­ka­ci­oni > kva­li­fi­ka­cij­ski

lik­vi­da­ci­ja − lik­vi­da­ci­oni > lik­vi­da­cij­ski

meli­ora­ci­ja − meli­ora­ci­oni > meli­ora­cij­ski

migra­ci­ja − migra­ci­oni > migra­cij­ski

mobi­li­za­ci­ja − mobi­li­za­ci­oni > mobi­li­za­cij­ski

navi­ga­ci­ja − navi­ga­ci­oni > navi­ga­cij­ski

obduk­ci­ja − obduk­ci­oni > obduk­cij­ski

obli­ga­ci­ja − obli­ga­ci­oni > obli­ga­cij­ski

oksi­da­ci­ja − oksi­da­ci­oni > oksi­da­cij­ski

oku­pa­ci­ja − oku­pa­ci­oni > oku­pa­cij­ski

ope­ra­ci­ja − ope­ra­ci­oni > ope­ra­cij­ski

opo­zi­ci­ja − opo­zi­ci­oni > opo­zi­cij­ski

opser­va­ci­ja − opser­va­ci­oni > opser­va­cij­ski

orga­ni­za­ci­ja − orga­ni­za­ci­oni > orga­ni­za­cij­ski

ori­jen­ta­ci­ja − ori­jen­ta­ci­oni > ori­jen­ta­cij­ski

par­ce­la­ci­ja − par­ce­la­ci­oni > par­ce­la­cij­ski

pen­zi­ja − pen­zi­oni > pen­zij­ski

per­ku­si­ja − per­ku­si­oni > per­ku­sij­ski

pola­ri­za­ci­ja − pola­ri­za­ci­oni > pola­ri­za­cij­ski

popu­la­ci­ja − popu­la­ci­oni > popu­la­cij­ski

pozi­ci­ja − pozi­ci­oni > pozi­cij­ski

pro­duk­ci­ja − pro­duk­ci­oni > pro­duk­cij­ski

pro­hi­bi­ci­ja − pro­hi­bi­ci­oni > pro­hi­bi­cij­ski

pro­jek­ci­ja − pro­jek­ci­oni > pro­jek­cij­ski

pro­vi­zi­ja − pro­vi­zi­oni > pro­vi­zij­ski

pro­vo­ka­ci­ja − pro­vo­ka­ci­oni > pro­vo­ka­cij­ski

rati­fi­ka­ci­ja − rati­fi­ka­ci­oni > rati­fi­ka­cij­ski

reak­ci­ja − reak­ci­oni > reak­cij­ski

reci­ta­ci­ja − reci­ta­ci­oni > reci­ta­cij­ski

redak­ci­ja − redak­ci­oni > redak­cij­ski

reduk­ci­ja − reduk­ci­oni > reduk­cij­ski

regu­la­ci­ja − regu­la­ci­oni > regu­la­cij­ski

reka­pi­tu­la­ci­ja − reka­pi­tu­la­ci­oni > reka­pi­tu­la­cij­ski

rek­la­ma­ci­ja − rek­la­ma­ci­oni > rek­la­ma­cij­ski

rekre­aci­ja − rekre­aci­oni > rekre­acij­ski

rek­vi­zi­ci­ja − rek­vi­zi­ci­oni > rek­vi­zi­cij­ski

repa­ra­ci­ja − repa­ra­ci­oni > repa­ra­cij­ski

repa­tri­ja­ci­ja − repa­tri­ja­ci­oni > repa­tri­ja­cij­ski

repro­duk­ci­ja − repro­duk­ci­oni > repro­duk­cij­ski

res­pi­ra­ci­ja − res­pi­ra­ci­oni > res­pi­ra­cij­ski

res­ti­tu­ci­ja − res­ti­tu­ci­oni > res­ti­tu­cij­ski

retor­zi­ja − retor­zi­oni > retor­zij­ski

revi­zi­ja − revi­zi­oni > revi­zij­ski

revo­lu­ci­ja − revo­lu­ci­oni > revo­lu­cij­ski

rota­ci­ja − rota­ci­oni > rota­cij­ski

sana­ci­ja − sana­ci­oni > sana­cij­ski

selek­ci­ja − selek­ci­oni > selek­cij­ski

situ­aci­ja − situ­aci­oni > situ­acij­ski

ste­ri­li­za­ci­ja − ste­ri­li­za­ci­oni > ste­ri­li­za­cij­ski

tor­zi­ja − tor­zi­oni > tor­zij­ski

tran­smi­si­ja − tran­smi­si­oni > tran­smi­sij­ski

tri­an­gu­la­ci­ja − tri­an­gu­la­ci­oni > tri­an­gu­la­cij­ski

veri­fi­ka­ci­ja − veri­fi­ka­ci­oni > veri­fi­ka­cij­ski

PRIDJEVI NAIONI (I. DIO)

PRIDJEVI NAIONI (IIDIO)