Evuluirati ili evolvirati?

Evoluirati ili evolvirati

U hrvat­sko­me se jezi­ku uvri­je­žio gla­gol evo­lu­ira­ti i nema potre­be da ga zamje­nju­je­mo obli­kom evol­vi­ra­ti, koji nam pola­ga­no pro­di­re iz engle­sko­ga jezi­ka. Naime gla­gol evo­lu­ira­ti tvo­ren je pre­ma ime­ni­ci evo­lu­ci­ja (lat. evo­lu­tio), odnos­no od nje­zi­ne osno­ve evo­lu- doda­va­njem nas­tav­ka ‑ira­ti. Pri posu­đi­va­nju iz stra­nih jezi­ka pre­po­ru­ču­je se da se posu­di osnov­ni oblik, a da se osta­li obli­ci izvo­de iz nje­ga pre­ma pra­vi­li­ma hrvat­sko­ga jezi­ka (pri­mje­ri­ce evo­lu­cij­ski ili evo­lu­ira­ti). Dak­le nema potre­be da se posu­đu­je i latin­ski gla­gol evol­ve­re i od nje­ga tvo­ri naš glagol.

Rije­či evo­lu­ci­ja i evo­lu­ira­ti tako su se uklo­pi­le u obra­zac u koji ula­ze i rije­či dis­tri­bu­ci­ja i dis­tri­bu­ira­ti, kons­ti­tu­ci­ja i kons­ti­tu­ira­ti ili sup­s­ti­tu­ci­ja i sup­s­ti­tu­ira­ti.

Valja napo­me­nu­ti da ovi gla­go­li u latin­sko­me gla­se dis­tribuere, cons­tituere i sub­s­tituere, dak­le sadr­ža­va­ju dvo­glas ue, dok evolvere ima skup ve. Gla­go­li toga tipa posu­đi­va­ni su i tako da su umjes­to gla­sa u s kra­ja osno­ve zadr­ža­li glas v: apsol­vi­ra­ti (ali apso­lu­ci­ja) pre­ma latin­sko­me absol­ve­re ili invol­vi­ra­ti (ali invo­lu­ci­ja) pre­ma latin­sko­me invol­ve­re. Da, pre­ma tome se mode­lu mogao posu­di­ti i gla­gol evol­vi­ra­ti. No riječ je o gla­go­li­ma koji nisu tako učes­ta­li u upo­tre­bi, dok se oblik evo­lu­ira­ti udo­ma­ćio pre­ma češ­ćem obras­cu. Dru­gim rije­či­ma, gla­gol evo­lu­ira­ti uklop­ljen je pre­ma hrvat­sko­me sus­ta­vu, a za taj sus­tav nije pri­mar­no kako je nešto gla­si­lo u latin­sko­me. Gla­gol je pri­hva­ćen isklju­či­vo u obli­ku evo­lu­ira­ti i tako se dobro uklo­pio u naš jezik, sto­ga nema potre­be da sad uvo­di­mo oblik evol­vi­ra­ti.

Ilus­tra­ci­ja: Euge­ne Zhyv­c­hik, Uns­plash