Injekcija

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Injek­ci­ja ponaj­pri­je ozna­ču­je teku­ći­nu koja se pomo­ću igle…
Od drveta do drva

Od drveta do drva

Ime­ni­ca drvo ima dvi­je sklo­nid­be: jed­nu pre­ma osno­vi drv‑ (drva,…
Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino, Dine ili Dino, Dina

Kao što se iz nas­lo­va vidi, pisat ćemo o sklo­nid­bi dvosložnih…
Ćevapi ili čevapi

Ćevapi ili čevapi

Ovo je jelo do nas sti­glo s Bli­skog isto­ka, a od naro­da koji…
Uskrsne pisanice

Uskrsni i uskršnji

Oba su ova pri­dje­va dobro tvo­re­na: uskr­s­ni je nas­tao dodavanjem…
Govedo

Govedski ili goveđi

Od ime­ni­ca koje ozna­ču­ju živo­ti­nje pri­dje­vi se najčešće…
Krumpir

Krumpir ili krompir

Za raz­li­ku od juž­nos­la­ven­skih jezi­ka koji nas okru­žu­ju (bosanskoga/bošnjačkoga,…
Kurikul ili kurikulum

Kurikulum i kurikul

Dvoj­ba koju od ovih rije­či upo­tri­je­bi­ti rela­tiv­no je nedavno…
Materinski - materinji - maternji

Materinski, materinji ili maternji

Pri­djev mate­rin­ski u hrvat­sko­me je stan­dard­nom jezi­ku najbolji…