Od drveta do drva

Od drveta do drva

Ime­ni­ca drvo ima dvi­je sklo­nid­be, pre­ma dvje­ma osno­va­ma (drv i drvet ).
Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino, Dine ili Dino, Dina

O sklo­nid­bi dvos­lož­nih muških ime­na koja zavr­ša­va­ju na ‑o tipa Bru­no, Dino, Vlaho.
Ćevapi ili čevapi

Ćevapi ili čevapi

Iako riječ potje­če iz arap­sko­ga (käbāb), tur­ski je bio jezik posred­nik pri preuzimanju.
Uskrsne pisanice

Uskrsni i uskršnji

Oba su ova pri­dje­va dobro tvo­re­na, no je li onda sve­jed­no koji ćemo upotrijebiti?
Govedo

Govedski ili goveđi

I goved­ski i gove­đi dobro su tvo­re­ni pri­dje­vi, no jedan je češ­ći u upotrebi.
Krumpir

Krumpir ili krompir

Hrvat­ski jezik ima niz rije­či za ovo povr­će, no stan­dar­dom jezi­ku pri­pa­da samo jedna.
Kurikul ili kurikulum

Kurikulum i kurikul

Dvoj­ba izme­đu obli­ka kuri­ku­lum i kuri­kul rela­tiv­no je nova u hrvat­skom jeziku.
Materinski - materinji - maternji

Materinski, materinji ili maternji

Od ovih tri­ju pri­dje­va jedan ne pri­pa­da hrvat­sko­me stan­dard­nom jeziku.
Pejorativan ili pežorativan

Pejorativan ili pežorativan

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku dobrim se sma­tra samo pri­djev pejorativan.