Elektronička ili elektronska pošta

Elektronska ili elektronička pošta

Pri­djev elek­tron­ski odno­si se na elek­tro­ne, a elek­tro­nič­ki na elektroniku.
Toplinski ili toplotni udar?

Toplinski udar ili toplotni udar

Hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku pri­pa­da­ju ime­ni­ca topli­na i pri­djev toplinski.
Prvi put ili prvi puta

Prvi put ili prvi puta

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku izraz „prvi puta” ne sma­tra se dobrim.
Obećajem ili obećavam

Obećajem ili obećavam

Jezič­ni su pri­ruč­ni­ci slož­ni da pred­nost valja dati obli­ci­ma obe­ća­vam, obećavaš…
Preko ili više od

Preko ili više od

Pre­ko je ponaj­pri­je mjes­ni pri­jed­log, dak­le ozna­ču­je odno­se u prostoru.
Ličiti, sličiti, nalikovati

Ličiti, sličiti, nalikovati

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku za isti­ca­nje slič­nos­ti ima­mo više izraza.
Zahvaliti (se)

Zahvaliti (se)

U govo­ru im se zna­če­nja brka­ju, no stan­dard­ni jezik ove gla­go­le razlikuje.
Hvala lijepa ili hvala lijepo

Hvala lijepa ili hvala lijepo

U stan­dard­nom se hrvat­skom jezi­ku pred­nost daje obli­ku hva­la lijepa.
Pomogni ili pomozi

Pomogni ili pomozi

Gla­gol pomo­ći ima dvos­tru­ke obli­ke za impe­ra­tiv, dak­le i pomog­ni i pomozi.