Vrata ili vratiju

Vrata ili vratiju

Ime­ni­ca vra­ta sred­njeg je roda i ima samo obli­ke za množinu...
Mirisati ili mirišati?

Mirisati ili mirišati

Hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku pri­pa­da samo gla­gol miri­sa­ti, ne i gla­gol mirišati.
Androgen i androgin

Androgen i androgin

Iako su izra­zom vrlo slič­ne, rije­či andro­gen i andro­gin zna­če­njem su različite.
U kabelu ili u kablu?

Iz kabela ili iz kabla?

Iz kabe­la pri­mje­ri­ce teče stru­ja, dok se iz kabla obič­no izli­je­va tekućina.
Kočioni i točioni (pridjevi na -ioni)

Kočioni i točioni (pridjevi na ‑ioni)

Pri­dje­vi na ‑ioni sma­tra­ju se zas­ta­rje­li­ma, sto­ga pred­nost ima oblik kočni.
Akcijski ili akcioni (pridjevi na -ioni)

Akcijski ili akcioni (pridjevi na ‑ioni)

Pri­dje­vi na ‑ski uobi­ča­je­ni­ji su od pri­dje­va na ‑ioni, sto­ga ima­ju prednost.
Bubamara

Bubamara

Ime­ni­ca buba­ma­ra piše se spo­je­no, kao jed­na riječ, a tako se i sklanja.
Što je „alnaser”?

Što je „alnaser”?

Ime­ni­ca alna­ser iskriv­lje­ni je oblik nas­tao pre­ma nje­mač­koj ime­ni­ci Anlasser. 
Okolica − okolina − okoliš

Okolica − okolina − okoliš

Ime­ni­ce oko­li­na, oko­li­ca i oko­liš zna­čenj­ski je uis­ti­nu vrlo teško do kra­ja razlučiti.