Anonimus − anonim − anonimac

Anonimus − anonim − anonimac

Ove rije­či potje­ču od grč­kog anonymos, a pre­uze­li smo ih posred­stvom latinskoga.
Ciljan − ciljani − ciljni

Ciljan − ciljani − ciljni

Pri­djev cilja­ni zna­či „na koji se cilja”, dok pri­djev cilj­ni zna­či „koji se odno­si na cilj”.
Isti ili jednak

Isti ili jednak

Iako se čes­to upo­treb­lja­va­ju kao istoz­nač­ni­ce, ovi pri­dje­vi ipak ne zna­če isto.
Kako se sklanja imenica „bol”?

Kako se sklanja imenica „bol”?

Ime­ni­ca bol u muškom rodu ozna­ču­je tje­les­nu, a u žen­skom dušev­nu patnju.
Uho - uši - uha

Uho − uha − uši − ušesa

U jed­ni­ni je sred­njeg roda, u mno­ži­ni žen­skog, ima i pro­ši­re­nu mno­ži­nu te dvojinu.
Zahtijevan ili zahtjevan

Piše li se zahtjevan ili zahtijevan?

Zah­tje­van je onaj koji tra­ži ula­ga­nje tru­da, a zah­ti­je­van onaj koji net­ko zahtijeva.
Creska kula

Što je kula, a što toranj?

I kula i toranj ozna­ču­ju gra­đe­vi­ne koje su više nego šire, ali ipak ne zna­če isto.