Pejorativan ili pežorativan

Pejorativan ili pežorativan

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ovaj pri­djev gla­si isključivo…
Nabava ili nabavka

Nabava i nabavka

Obli­ci naba­va i nabav­ka nema­ju isto zna­če­nje. Ime­ni­ca nabava…
Parking ili parkiralište

Parking ili parkiralište

U hrvat­sko­me je stan­dard­nom jezi­ku bolje upo­tri­je­bi­ti riječ…
Njuškarenje

Što bi bilo „njuškarenje”

Osim uobi­ča­je­nih sport­skih dis­ci­pli­na, onih ljud­skih, postoje…
E-pošta, e-mail, email

E‑mail, emajl, imejl, mejl…

Riječ je narav­no o kra­ćem nazi­vu za elek­tro­nič­ku poštu. U…
Aljaski ili aljaški malamut

Aljaski ili aljaški

Kako bi tre­bao gla­si­ti pri­djev pre­ma ime­ni­ci Alja­ska − aljaski…
Mount McKinley, Aljaska

Aljaska ili Alaska

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­oto­ka, ali i jed­ne savez­ne države…
Vulkanska erupcija

Erupcija korupcije

Iako čes­te u upo­tre­bi, ove ime­ni­ce u jezi­ku ne predstavljaju…
Doha, glavni grad Katara

U Katru ili u Kataru

Ako se pita­mo skla­nja li se ime drža­ve Katar kao Kata­ra, Kataru,…