Nabava ili nabavka

Nabava i nabavka

U hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ime­ni­ce naba­va i nabav­ka nema­ju isto značenje.
Parking ili parkiralište

Parking ili parkiralište

U hrvat­skom je stan­dard­nom jezi­ku bolje upo­tri­je­bi­ti riječ parkiralište.
Njuškarenje

Što bi bilo „njuškarenje”?

Nju­ška­re­nje je pri­jed­log nazi­va rela­tiv­no nove kino­lo­ške sport­ske discipline.
E-pošta, e-mail, email

E‑mail, emajl, imejl, mejl…

Hrvat­ski stan­dard­ni jezik nudi obli­ke e pošta, e adre­sa, e poru­ka, e pismo…
Aljaski ili aljaški malamut

Aljaski ili aljaški

Kako bi tre­bao gla­si­ti pri­djev pre­ma ime­ni­ci Alja­ska − alja­ski ili aljaški?
Mount McKinley, Aljaska

Aljaska ili Alaska

Posri­je­di je ime sje­ver­no­ame­rič­kog polu­oto­ka, ali i savez­ne drža­ve unu­tar SAD‑a.
Vulkanska erupcija

Erupcija korupcije

Ukrat­ko o zavr­z­la­mi s gla­go­li­ma korum­pi­ra­ti, disrup­ti­ra­ti i erumpirati/eruptirati.
Doha, glavni grad Katara

U Katru ili u Kataru

Posri­je­di je zapra­vo nedo­umi­ca oko toga ima li ime­ni­ca Katar nepos­to­ja­no a.
Europska unija ili Europska Unija?

Sklanja li se kratica EU?

Dak­le pita­nje je kojeg je roda kra­ti­ca EU i tre­ba­mo li je sklanjati.