Krumpir

Krumpir ili krompir

Za raz­li­ku od juž­nos­la­ven­skih jezi­ka koji nas okru­žu­ju (bosanskoga/bošnjačkoga, crno­gor­sko­ga, make­don­sko­ga, slo­ven­sko­ga i srp­sko­ga), a koji su u svo­jim stan­dard­nim ina­či­ca­ma pri­hva­ti­li oblik krom­pir, hrvat­ski je stan­dard­ni jezik pri­hva­tio oblik krum­pir.

Ova nam je riječ doš­la iz nje­mač­kog jezi­ka (ne zabo­ra­vi­mo da se krum­pir svi­je­tom pro­ši­rio iz Juž­ne Ame­ri­ke, a u Hrvat­sku je došao za vla­da­vi­ne Mari­je Tere­zi­je). U nje­mač­kim dija­lek­ti­ma pos­to­je broj­ne vari­ja­ci­je ime­na ove bilj­ke, od kojih su za hrvat­ski jezik naj­za­nim­lji­vi­je: Grom­per, Grum­be­ere, Grum­bi­er, Grum­bi­ere, Grun­d­birn, Grübling, Krum­be­er, Krum­bi­ir… Nje­mač­ki su dose­lje­ni­ci u 18. sto­lje­ću s krum­pi­rom doni­je­li i svo­ja ime­na, a ona su se u hrvat­skim govo­ri­ma dalje razvi­ja­la. Tako danas u hrvat­skom jezi­ku pos­to­je nazi­vi: kom­pir, krom­pil, krom­pir, krum­pi­jer, krun­pir, kum­pir… a spo­me­ni­mo i obli­ke pata­ta (pre­ma tali­jan­sko­me), krto­la (pre­ma nje­mač­ko­me Kar­tof­fel) ili bram­bor (pre­ma češkome).

Teško da bismo mogli naves­ti sve ina­či­ce pri­sut­ne u hrvat­skim govo­ri­ma, no iz tog je mnoš­tva u hrvat­ski stan­dard­ni jezik uze­ta samo jed­na − krum­pir.

Ilus­tra­ci­ja: Bri­an Hof­f­man, Flickr