Majca ili majica

Majca ili majica

U hrvat­skom je stan­dar­du pri­hvat­ljiv samo oblik maji­ca. Riječ potje­če iz tali­jan­skog jezi­ka, od ime­ni­ce maglia. Pre­uze­li smo je kao maja, a potom smo od nje nači­ni­li uma­nje­ni­cu maji­ca (doda­va­njem sufik­sa ‑ica osno­vi maj‑). S obzi­rom na to da je glas i dio sufik­sa, on se ne gubi ni pri sklonidbi.

 

JEDNINA

MNOŽINA

N

majica
majice

G

majice
majica

D

majici
majicama

A

majicu
majice

V

majice/majico
majice

L

majici
majicama

I

majicom
majicama

U dati­vu i loka­ti­vu jed­ni­ne valja pri­pa­zi­ti: oni gla­se maji­ci, ne maj­ci. Slič­no je i s geni­ti­vom mno­ži­ne: on gla­si maji­ca, ne maj­ci ili maji­ci:

Imam mrlju na maj­ci. > Imam mrlju na majici.

Nemam čis­tih majci/majici. > Nemam čis­tih majica.

Zanim­lji­vo je da je riječ maji­ca s vre­me­nom izgu­bi­la demi­nu­tiv­no zna­če­nje. Tako danas od nje može­mo nači­ni­ti novu uma­nje­ni­cu (maji­či­ca), ponov­no doda­va­njem sufik­sa ‑ica. Pri­tom dola­zi do gla­sov­ne pro­mje­ne u kojoj se c pre­tva­ra u č: majic‑ + ‑ica > majičica.

Ilus­tra­ci­ja: Keagan Hen­man, Uns­plash