Mini-suknja, mini suknja, minisuknja − minica

Mini-suknja, mini suknja, minisuknja − minica

Jezič­ni pri­ruč­ni­ci nisu jedins­tve­ni u sta­vu kako bi tre­ba­lo bilje­ži­ti ovaj izraz. Sigur­no je samo da se ne piše sa spoj­ni­com, to jest kao mini-suk­nja. Naime tako bi se pisa­la da je i oblik mini ime­ni­ca (kao trik‑pitanje). Budu­ći da mini nije ime­ni­ca, spoj­ni­ci u ovom izra­zu mjes­ta nema.

Pra­vo je pita­nje što je toč­no mini. Do pro­ble­ma s pisa­njem i dola­zi zato što ne može­mo jed­noz­nač­no odre­di­ti koja je vrsta rije­či taj oblik.

Shva­ti­mo li mini kao nes­klo­njiv pri­djev, pisat ćemo ga odvo­je­no od ime­ni­ce − mini suk­nja (kao gala veče­ra, kul izlet…). Kao što vidi­mo, nes­klo­nji­vi su pri­dje­vi rije­či stra­nog podri­je­tla. Naime u hrvat­skom su jezi­ku pri­dje­vi sklo­nji­ve rije­či, dok su nes­klo­nji­vi pri­dje­vi svo­je­vr­s­na anomalija.

Dru­gi je način da mini shva­ti­mo kao pre­fik­so­id (veza­ni lek­sič­ki mor­fem). Tada se izraz piše spo­je­no − mini­suk­nja (kao mini­val, super­si­la, vide­opri­je­nos...). Goto­vo svi jezi­kos­lov­ni pri­ruč­ni­ci pre­po­ru­ču­ju ovak­vo pisa­nje ovog izra­za, a i nama se čini bolje oblik mini shva­ti­ti kao pre­fik­so­id nego kao pri­djev jer nes­klo­nji­vi pri­dje­vi dois­ta nisu svoj­stve­ni hrvat­skom jezi­ku i ne ukla­pa­ju se lako u naš gra­ma­tič­ki sustav.

No što je s mini­com? Riječ mini­ca dobar je pri­mjer tvr­do­gla­vos­ti kojoj naša nor­ma pre­čes­to robu­je. Mini­ca je dobra i funk­ci­onal­na „narod­na” riječ koju jezi­kos­lov­ci upor­no ne žele uvr­sti­ti u rječ­ni­ke. Skla­nja se bez pro­ble­ma, ne pos­to­je dvoj­be oko nje­zi­na pisa­nja, a i zna­čenj­ski je pot­pu­ni­ja: mini­ca ozna­ču­je i krat­ku suk­nju i krat­ku halji­nu, dok je mini­suk­nja zapra­vo samo krat­ka suk­nja. Kako bi se u stan­dard­nom jezi­ku tre­ba­la nazi­va­ti krat­ka halji­na, ne može­mo odgo­vo­ri­ti jer rije­či za to „služ­be­no” nema­mo (ana­lo­gi­jom bismo doš­li do mini­ha­lji­ne!). Da apsurd bude veći, riječ mini­suk­nja neus­po­re­di­vo je rje­đa u upo­tre­bi od rije­či mini­ca. (Kad ste pos­ljed­nji put upo­tri­je­bi­li riječ mini­suk­nja, ako ste je ikad i upotrijebili?)

Stav je Buji­ce rije­či, odnos­no auto­ri­ce ovog član­ka, da je riječ mini­ca valja­na hrvat­ska riječ za krat­ku suk­nju ili halji­nu te da je u uspo­red­bi s osta­lim izra­zi­ma barem jed­na­ko dobra, ako ne i bolja.

Ilus­tra­ci­ja: Coja­nu Alexan­dru, Pexels