Mirisati ili mirišati?

Mirisati ili mirišati

Hrvat­ski stan­dard­ni jezik u ovo­me tre­nut­ku priz­na­je samo oblik miri­sa­ti. On ima dva osnov­na zna­če­nja: širi­ti miris, odi­sa­ti miri­som, odnos­no upi­ja­ti miris, nju­ši­ti. S obzi­rom na to da su u govo­ru pri­sut­na oba ova gla­go­la, zna­če­nja su se mogla podi­je­li­ti izme­đu njih. To se naža­lost nije dogo­di­lo, a obli­ci pre­ma gla­go­lu miri­ša­ti, una­toč tomu što nipo­što nisu rijet­ki u upo­tre­bi, ne sma­tra­ju se dije­lom stan­dard­no­ga jezika.

PREZENT

 

MIRISATI

MIRIŠATI

 

jednina

množina

jednina

množina

1.

mirišem
mirišemo
mirišim
mirišimo

2.

mirišeš
mirišete
mirišiš
mirišite

3.

miriše
mirišu
miriši
miriše

Valja pri­pa­zi­ti i na dopu­nu gla­go­lu miri­sa­ti. Uz nje­ga tre­ba upo­tri­je­bi­ti aku­za­tiv s pri­jed­lo­gom na, a ne loka­tiv s pri­jed­lo­gom po.

Kaput miri­še po dimu. > Kaput miri­še na dim.

Miri­še po jabu­ka­ma. > Miri­še na jabuke.

Ilus­tra­ci­ja: Guil­her­me Ste­ca­nel­la, Uns­plash