Nova godina

Nova godina ili nova godina

Tko se nije našao u situ­aci­ji da ne zna kako čes­ti­ta­ti nado­la­ze­ću godi­nu − što pisa­ti veli­kim počet­nim slo­vom, a što malim?

Kad mis­li­mo na praz­nik koji se obi­lje­ža­va 1. siječ­nja, piše­mo Nova godi­na. Prva riječ u ime­ni­ma blag­da­na i praz­ni­ka piše se veli­kim počet­nim slo­vom, a osta­le malim, osim u slu­ča­je­vi­ma kad su i same vlas­ti­to ime. To kon­kret­no zna­či da kad nekom zaže­li­mo sret­nu Novu godi­nu, želi­mo mu zapra­vo sre­tan prvi dan mje­se­ca siječnja.

Mis­li­mo li pak na cije­lu nado­la­ze­ću godi­nu, pisat ćemo nova godi­na jer ona nije nikak­vo vlas­ti­to ime − sva­ka je godi­na jed­nom nova. Upra­vo bi ovaj oblik tre­bao biti češ­ći u čes­tit­ka­ma da bi se želje odno­si­le na cije­lu godi­nu, ne samo na nje­zin prvi dan. Neka vam je uspješ­na nova godi­na tako zna­či: „neka vam cije­la nado­la­ze­ća godi­na bude uspješna”.

Tre­ća ina­či­ca ne pos­to­ji, što zna­či da oblik Nova Godi­na nije pravilan!

Sretna Nova godina!

PRAVILNO

Mis­li se na praz­nik koji se obi­lje­ža­va 1. siječnja.

Sretna nova godina!

PRAVILNO

Mis­li se na cije­lu nado­la­ze­ću godinu.

Sretna Nova Godina!

NEPRAVILNO

Ime­na praz­ni­ka pišu se tako da se samo prvi član piše veli­kim počet­nim slovom.

Sretna Nova 2024. Godina!
Sretna Nova 2024. godina!
Sretna nova 2024. Godina!

NEPRAVILNO

Tre­ba­lo bi: „Sret­na nova, 2024. godi­na!” Budu­ći da uz broj godi­ne pri­djev nova zapra­vo i nije potre­ban, pisa­li bismo: „Sret­na 2024. godina!”

Ilus­tra­ci­ja: Sj. Liew, Flickr