Upotreba kolačića

Da bi mrež­na stra­ni­ca buji​ca​ri​je​ci​.com bila u pot­pu­nos­ti funk­ci­onal­na, na njoj se upo­treb­lja­va­ju kola­či­ći (engl. cooki­es).

Što su kolačići?

Vrlo pojed­nos­tav­lje­no reče­no, kola­či­ći su infor­ma­ci­je koje mrež­na stra­ni­ca pohra­nju­je na koris­ni­ko­vo raču­na­lo (tablet, mobi­tel) kad joj on pris­tu­pi. Riječ je o infor­ma­ci­ja­ma koje koris­ni­ku omo­gu­ću­ju svo­je­vr­stan per­so­na­li­zi­ran pris­tup stra­ni­ci, to jest o infor­ma­ci­ja­ma o koris­nič­kim pos­tav­ka­ma mrež­nog pre­gled­ni­ka, o pre­fe­ri­ra­nom jezi­ku, o tome je li koris­nik već pris­tu­pio stra­ni­ci, je li ispu­nio anke­tu i sl. Kad koris­nik ponov­no pris­tu­pi mrež­noj stra­ni­ci, nje­gov pre­gled­nik vra­ća infor­ma­ci­je koje se nala­ze na kola­či­ći­ma koje je mrež­na stra­ni­ca pri­je bila pohra­ni­la, a što omo­gu­ću­je da se na stra­ni­ci pri­ka­zu­je sadr­žaj pri­la­go­đen kon­kret­nom korisniku.

Mrež­na stra­ni­ca ne može uz pomoć kola­či­ća pris­tu­pi­ti mapa­ma i doku­men­ti­ma na koris­ni­ko­vu raču­na­lu. Kola­či­ći nisu raču­nal­ni pro­gra­mi, što zna­či da se ne mogu upo­treb­lja­va­ti za šire­nje viru­sa ili dru­gih mali­ci­oz­nih programa.

Koris­nik uvi­jek može pro­mi­je­ni­ti pos­tav­ke pri­ma­nja i čuva­nja kola­či­ća na svo­jem mrež­nom pre­gled­ni­ku (zah­tje­vi za pohra­nji­va­nje kola­či­ća mogu se odo­bri­ti ili odbi­ti, a sprem­lje­ni se kola­či­ći mogu obrisati).

Vrste kolačića

Privremeni i stalni kolačići

Pri­vre­me­ni kola­či­ći omo­gu­ću­ju mrež­nim stra­ni­ca­ma pohra­nji­va­nje pri­vre­me­nih poda­ta­ka koji se bri­šu s raču­na­la pri zatva­ra­nju mrež­nog preglednika.

Stal­ni kola­či­ći omo­gu­ću­ju mrež­nim stra­ni­ca­ma pohra­nji­va­nje poda­ta­ka kao što su sudje­lo­va­nje u anke­ti ili koris­nič­ko ime i lozin­ka, a koji koris­ni­ci­ma omo­gu­ću­ju zadr­ža­va­nje pri­la­go­đe­nog pre­gle­da stra­ni­ce kada je slje­de­ći put posje­te. Stal­ni kola­či­ći na raču­na­lu osta­ju i nakon zatva­ra­nja pre­gled­ni­ka, i to duže vri­je­me, od neko­li­ko dana do neko­li­ko godina.

Kolačići prve i treće strane

Kola­či­ći koji potje­ču od prve stra­ne jesu kola­či­ći koji dola­ze s mrež­ne stra­ni­ce koju koris­nik pre­gle­da­va. Oni mogu biti pri­vre­me­ni ili stal­ni, a slu­že za pohra­nji­va­nje poda­ta­ka koji će se rabi­ti pri­li­kom slje­de­će­ga koris­ni­ko­va pre­gle­da dotič­ne stranice.

Kola­či­ći koji potje­ču od tre­će stra­ne jesu kola­či­ći koji dola­ze s dru­gih mrež­nih stra­ni­ca, pri­mje­ri­ce s rek­la­ma dru­gih stra­ni­ca koje se nala­ze na stra­ni­ci koju koris­nik pre­gle­da­va ili sa stra­ni­ca druš­tve­nih mre­ža uz pomoć čijih se koris­nič­kih raču­na koris­nik pri­jav­lju­je na mrež­nu stra­ni­cu koju prati.

Kolačići na stranici buji​ca​ri​je​ci​.com

Na mrež­noj stra­ni­ci buji​ca​ri​je​ci​.com kola­či­ći se upotrebljavaju:

− za pru­ža­nje pot­pu­nog koris­nič­kog doživljaja

− za pos­ti­za­nje pot­pu­ne funk­ci­onal­nos­ti stranice

− za pra­će­nje i ana­li­zi­ra­nje posje­će­nos­ti i upo­tre­be mrež­ne stranice

− za pri­ka­zi­va­nje pro­midž­be­nih materijala.

Detalj­ne infor­ma­ci­je o sva­kom poje­di­nom kola­či­ću, uklju­ču­ju­ći i tra­ja­nje nje­go­ve pohra­ne, mogu­će je pro­na­ći u pos­tav­ka­ma kola­či­ća u koris­nič­kom pregledniku.

Onemogućavanje spremanja kolačića

Sva­ki koris­nik u pos­tav­ka­ma svo­je­ga mrež­nog pre­gled­ni­ka može blo­ki­ra­ti pohra­nu kola­či­ća. Pri­tom će se mrež­na stra­ni­ca i dalje moći pre­gle­da­va­ti, ali neke nje­zi­ne moguć­nos­ti neće biti dostupne.

Da bis­te dobi­li više infor­ma­ci­ja o pri­la­go­đa­va­nju pos­tav­ki kola­či­ća, oda­be­ri­te mrež­ni pre­gled­nik koji upotrebljavate:

Mozil­la Firefox

Google Chro­me

Edge

Inter­net Explorer

Ope­ra

Safa­ri.

Dodatne informacije

Više o kola­či­ći­ma može­te saz­na­ti na slje­de­ćim stranicama:

https://​www​.abo​ut​co​oki​es​.org/

https://​alla​bo​ut​co​oki​es​.org/

http://​www​.youro​nli​nec​ho​ices​.eu/.