O nama

Trgo­vačko druš­tvo Bujica riječi razvilo se iz isto­ime­noga pro­jekta koji je pro­mi­cao hrvat­ski stan­dardni jezik. Kao pravna osoba, Bujica riječi svo­jim dje­lo­va­njem i dalje namje­rava dopri­no­siti popu­la­ri­za­ciji i oču­va­nju hrvat­skoga stan­dard­nog jezika, a time i hrvat­skoga jezika uopće.

Pru­ža­jući usluge lek­ture, korek­ture, redak­ture i jezič­noga savje­to­va­nja, kli­jen­tima poma­žemo da se svo­jom kva­li­te­tom izdignu nad kon­ku­ren­ci­jom, a svo­jim dje­lo­va­njem skrbe o hrvat­skome jeziku.

Osim lek­ture i srod­nih dje­lat­nosti, u surad­nji sa svo­jim pos­lov­nim surad­ni­cima pru­žamo i niz dru­gih usluga: od pri­je­pisa, pri­je­voda i ure­đi­va­nja do dizajna, gra­fičke pri­preme i tiska.

Želimo se istak­nuti kva­li­te­tom i pouz­da­nošću, ali i nje­go­va­njem druš­tveno koris­noga dje­lo­va­nja. Zato ćemo na svo­jim stra­ni­cama i dalje objav­lji­vati članke o hrvat­skome stan­dard­nom jeziku. Bit će to naš skro­man dopri­nos oču­va­nju hrvat­skoga jezič­noga, a time i kul­tur­noga identiteta.

Scroll To Top