Pro­jekt Buji­ca rije­či nas­tao je sad već dav­ne 2012. godi­ne sa svr­hom koja se do danas nije znat­no pro­mi­je­ni­la, a podra­zu­mi­je­va pru­ža­nje toč­nih infor­ma­ci­ja o naj­češ­ćim jezič­nim nedo­umi­ca­ma s ciljem olak­ša­va­nja upo­tre­be hrvat­sko­ga stan­dard­nog jezi­ka svim nje­go­vim govor­ni­ci­ma. Upra­vo su sto­ga jezič­ni savje­ti Buji­ce rije­či usre­do­to­če­ni ponaj­pri­je na prak­tič­nu pri­mje­nu. Pro­jekt se razvi­ja volon­ter­ski i u dobroj vje­ri, ali i nezavisno.

Buji­cu rije­či ure­đu­je i vodi Deja­na Šću­ric, pro­fe­so­ri­ca hrvat­skog jezi­ka i knji­žev­nos­ti i kom­pa­ra­tiv­ne knji­žev­nos­ti te dugo­go­diš­nja lek­to­ri­ca hrvat­skog jezi­ka. U među­vre­me­nu se iz pro­jek­ta razvio i prav­ni oblik, to jest isto­ime­ni obrt koji pru­ža uslu­ge lek­tu­re, korek­tu­re, redak­tu­re i jezič­nog savje­to­va­nja, no svo­jim dje­lo­va­njem i dalje dopri­no­si popu­la­ri­za­ci­ji i oču­va­nju hrvat­sko­ga stan­dard­nog jezi­ka, a time i hrvat­skog jezi­ka uopće.

Tije­kom prvih deset godi­na naši su jezič­ni savje­ti pro­či­ta­ni pet i pol mili­ju­na puta. Sma­tra­mo to svo­jim skrom­nim dopri­no­som oču­va­nju jezič­nog, a time i kul­tur­nog iden­ti­te­ta naše zemlje.