Otočki i otočni

Oba su ova pri­dje­va dobra, ali ne zna­če isto. Jedan je nas­tao pre­ma općoj ime­ni­ci otok, a dru­gi pre­ma vlas­ti­toj ime­ni­ci Otok. S obzi­rom na to da ove ime­ni­ce ima­ju jed­nak gla­sov­ni sas­tav, i nji­ho­vi su pri­dje­vi mogli biti jed­na­ki, no kako hrvat­ski jezik pri­dje­ve tvo­ri na više nači­na, to je bogat­stvo pri­rod­no isko­ri­šte­no za lak­šu komunikaciju.

Pre­ma ime­ni­ca­ma koje ozna­ču­ju zem­ljo­pis­na ime­na pri­dje­vi se naj­češ­će tvo­re sufik­som ‑ski. To zna­či da pre­ma ime­ni­ci Otok pri­djev gla­si otoč­ki („koji se odno­si na Otok”).

Od opće je ime­ni­ce pri­djev stvo­ren doda­va­njem sufik­sa ‑ni, pa ima­mo otoč­ni („koji se odno­si na otok”).

Oba se ova pri­dje­va mogu naći u slič­nim sin­tag­ma­ma, ali im zna­če­nje narav­no neće biti isto. Kaže­mo li otoč­ki obi­ča­ji, mis­li­mo na obi­ča­je svoj­stve­ne mjes­tu Oto­ku, dok sin­tag­mom otoč­ni obi­ča­ji ozna­ču­je­mo obi­ča­je na oto­ci­ma; otoč­kim medi­ji­ma sma­tra­mo medi­je u mjes­tu Oto­ku, dok otoč­nim medi­ji­ma ime­nu­je­mo medi­je koji dje­lu­ju na otocima.