Zaštita privatnosti

Buji­ca rije­či poštu­je i šti­ti pri­vat­nost svo­jih posje­ti­te­lja te se tru­di pri­kup­lja­ti što manje osob­nih poda­ta­ka.  Una­toč tome, pri­kup­lja­mo neke podat­ke svo­jih posje­ti­te­lja, i to na tri osnov­na načina:

− uz pomoć ser­ver­skih zapi­sa (logo­va) auto­mat­ski pri­li­kom pris­tu­pa­nja mrež­noj stranici

− uz pomoć kolačića

− izrav­no od korisnika.

 

Serverski zapisi (logovi)

Kad pris­tu­pi­te mrež­nom mjes­tu buji​ca​ri​je​ci​.com, auto­mat­ski se na mrež­nom pos­lu­ži­te­lju bilje­že: vaša adre­sa inter­net­skog pro­to­ko­la (IP adre­sa), vaš inter­net­ski pre­gled­nik, vrsta ure­đa­ja, vri­je­me posje­ta, regi­ja iz koje pris­tu­pa­te, mrež­no mjes­to pre­ko kojeg ste doš­li te stra­ni­ce koje ste pre­gle­da­li na Buji­ci riječi.

Nije­dan od ovih poda­ta­ka ne upo­treb­lja­va­mo da bismo iden­ti­fi­ci­ra­li poje­di­nač­ne korisnike.

 

Kolačići

Više o kola­či­ći­ma pro­či­taj­te na povez­ni­ci.

 

Podaci dobiveni od korisnika

Izrav­no od koris­ni­ka pri­kup­lja­mo nji­ho­ve osob­ne podat­ke samo da bismo mogli ispu­ni­ti nji­ho­ve zah­tje­ve. Pri­mje­ri­ce, ako nam šalje­te e‑poštu ili upit koris­te­ći se obras­cem na mrež­noj stra­ni­ci, pri­ku­pit ćemo vaše ime i e‑adresu da bismo vam mogli odgovoriti.

Tako pri­kup­lje­ne podat­ke ne ustu­pa­mo dru­gim stra­na­ma niti ih pre­no­si­mo u tre­će zemlje.

 

Vaša prava

Slo­bod­no nam se može­te javi­ti uz pomoć obras­ca za kon­takt da bis­te ostva­ri­li svo­ja pra­va iz Opće ured­be o zašti­ti poda­ta­ka, to jest da bis­te ostva­ri­li pra­vo pris­tu­pa svo­jim osob­nim poda­ci­ma, pra­vo pov­la­če­nja pri­vo­le, pra­vo na ispra­vak osob­nih poda­ta­ka, pra­vo na nji­ho­vo bri­sa­nje, pra­vo pri­go­vo­ra, pra­vo na ogra­ni­če­nje obra­de danih poda­ta­ka te pra­vo na nji­hov prijenos.

Osim toga ima­te i pra­vo na pod­no­še­nje pri­go­vo­ra nad­zor­nom tije­lu. U Repu­bli­ci Hrvat­skoj to je Agen­ci­ja za zašti­tu osob­nih poda­ta­ka (AZOP), a više o pod­no­še­nju pri­go­vo­ra može­te saz­na­ti na mrež­noj stra­ni­ci azop​.hr.