Pomogni ili pomozi

Pomogni ili pomozi

Mno­gi su u nedo­umi­ci kada tre­ba­ju upo­tri­je­bi­ti impe­ra­tiv gla­go­la pomo­ći. Dobra je vijest da ovaj gla­gol ima dvos­tru­ke obli­ke za impe­ra­tiv, što zna­či da je dobro i pomog­ni i pomo­zi.

 

JEDNINA

MNOŽINA

1.

pomognimo/pomozimo

2.

pomogni/pomozi
pomognite/pomozite

3.

Gla­gol odmo­ći, koji je anto­nim (suprot­ni­ca) gla­go­lu pomo­ći, tako­đer ima dvos­tru­ke obli­ke: odmog­ni i odmo­zi.

Slič­no je i s gla­go­li­ma izve­de­ni­ma od gla­go­la pomo­ći, to jest s pot­po­mo­ći i pri­po­mo­ći − impe­ra­ti­vi im gla­se pot­po­mog­ni i pot­po­mo­zi, odnos­no pri­po­mog­ni i pri­po­mo­zi, iako se kod njih čini da obli­ci na ‑zi uzmi­ču pred obli­ci­ma na ‑gni.

U osno­vi nave­de­nih gla­go­la zapra­vo je gla­gol moći, čiji impe­ra­tiv gla­si samo mog­ni. Taj je oblik vrlo rijet­ko u upo­ra­bi, ali pos­to­ji. Iako bismo mogli oče­ki­va­ti da se izve­de­ni gla­go­li pona­ša­ju slič­no osnov­no­mu, to ipak nije tako. Suprot­no nave­de­nim gla­go­li­ma s dvos­tru­kim obli­ci­ma za impe­ra­tiv, impe­ra­tiv gla­go­la domo­ći se gla­si samo domog­ni se, impe­ra­tiv gla­go­la izne­mo­ći samo izne­mog­ni, od smo­ći gla­si samo smog­ni, a od uzmo­ći uzmog­ni.

Kao što vidi­mo, impe­ra­ti­ve od gla­go­la u čijoj je osno­vi gla­gol moći nije mogu­će „uni­fi­ci­ra­ti”. Iako obli­ke na ‑gni ima­ju svi, obli­ke na ‑zi ima­ju tek neki.

Ilus­tra­ci­ja: Nat­han Dumlao, Uns­plash