Postoji li univerzalno razumljiva riječ?

Postoji li univerzalno razumljiva riječ?

Nizo­zem­ski znans­tve­ni­ci Mark Din­ge­man­se, Fran­cis­co Tor­re­ira i Nick Enfi­eld obja­vi­li su znans­tve­ni rad u kojem objaš­nja­va­ju da pos­to­ji vrlo veli­ka vje­ro­jat­nost da je „ha?” (upi­tan izraz koji upo­treb­lja­va­mo da bismo sugo­vor­ni­ku dali do zna­nja da ne razu­mi­je­mo što govo­ri) uni­ver­zal­no razumljiv.

Zaključ­ci su izve­de­ni na teme­lju rezul­ta­ta pro­uča­va­nja 31 jezi­ka iz 16 raz­li­či­tih jezič­nih poro­di­ca. Svi su pro­uča­va­ni jezi­ci ima­li riječ koja zvu­či goto­vo iden­tič­no, ima upit­nu into­na­ci­ju (koja dodu­še bla­go vari­ra pre­ma nači­nu into­ni­ra­nja upit­nos­ti u poje­di­no­me jezi­ku), a ulo­ga joj je da isprav­lja komu­ni­ka­ci­ju kada dođe do nes­po­ra­zu­ma. No ovaj je slu­čaj pri­lič­no neo­bi­čan jer rije­či koje ozna­ču­ju isto zvu­če raz­li­či­to u raz­li­či­tim jezi­ci­ma;  to je tako­zva­na arbi­trar­nost zna­ka, to jest svoj­stvo da su izraz i zna­če­nje među­sob­no pot­pu­no neo­vis­ni. (Ta zato i ima­mo raz­li­či­te jezi­ke!)  No ova riječ prko­si ina­če vrlo čvr­stu pra­vi­lu, što može naves­ti na sum­nju da je to uop­će riječ. Auto­ri tvr­de da jest. Naime vari­ja­ci­je ove rije­či raz­li­ku­ju se dovolj­no da se uklo­pe u poje­di­ni jezič­ni sus­tav, a i, za raz­li­ku od uro­đe­nih zvu­ko­va poput kiha­nja ili pla­ka­nja, dje­ca je mora­ju nauči­ti. Što­vi­še, ne upo­treb­lja­va­ju je do otpri­li­ke pete godine.

Auto­ri stu­di­je ovu poja­vu objaš­nja­va­ju konver­gent­nom evo­lu­ci­jom. U biolo­gi­ji je to podu­dar­nost oso­bi­na ili funk­ci­ja orga­na kod vrsta koje među­sob­no nisu srod­ne, a koja je nas­ta­la kao rezul­tat živo­ta u slič­no­me oko­li­šu, to jest kao rezul­tat adap­ta­ci­je na sli­čan oko­liš. Po nji­ma je ovo pri­mjer konver­gent­ne evo­lu­ci­je u jezi­ku: pri raz­go­vo­ru nam svi­ma tre­ba krat­ka i funk­ci­onal­na riječ s upit­nom into­na­ci­jom kojom može­mo pra­vo­dob­no zaus­ta­vi­ti konver­za­ci­ju kada pos­ta­ne nefunk­ci­onal­na, to jest u tre­nut­ku kada se ne razumijemo.

Bez obzi­ra na to je li se ova riječ uis­ti­nu razvi­la pot­pu­no neo­vis­no ili ne, dobro je zna­ti da će vas svug­dje u svi­je­tu razu­mje­ti ako im izra­zom „ha?” date do zna­nja da ih ne razumijete.

Izvor: Is ‘Huh?’ a uni­ver­sal word?