Prema dole ili prema dolje

Prema dole ili prema dolje

Iako u narje­čji­ma pos­to­je i obli­ci dole i doli, u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ovaj pri­log gla­si dolje. Riječ se odno­si na mjes­to koje je niže od nekog dru­gog mjes­ta, a potje­če od sta­ros­la­ven­ske rije­či dolê (pri čemu je ê znak za jat, to jest za je).

Dak­le valja pri­pa­zi­ti pri upo­tre­bi ovog pri­lo­ga u stan­dard­nom jeziku.

na putu pre­ma dole > na putu pre­ma dolje

kapa dole > kapa dolje

gore-dole > gore-dolje

Pri­log dolje nije potreb­no upo­treb­lja­va­ti s gla­go­li­ma koji u svo­jem zna­če­nju već sadr­ža­va­ju ozna­ku kre­ta­nja pre­ma dolje. Tak­vi su gla­go­li pri­mje­ri­ce sila­zi­ti, sići, spu­šta­ti se, spus­ti­ti se

sila­zim dolje > sila­zim

spus­ti se dolje > spus­ti se

sišao je dolje s pozor­ni­ce > sišao je s pozornice

Ilus­tra­ci­ja: Mat­hi­as Reding, Pexels