Prianjaljke hobotnice

Prijanjati ili prianjati

U hrvat­skom je stan­dard­nom jezi­ku dobro samo pri­anja­ti. Riječ je o nes­vr­še­nom gla­go­lu nas­ta­lom pre­ma obli­ku pri­onu­ti (kod koje­ga pak ne valja gri­je­ši­ti upo­treb­lja­va­ju­ći ga u obli­ku pri­oni­ti).

Obje ove rije­či ima­ju zijev (hijat). Riječ je o fonet­skoj poja­vi da se dva samo­glas­ni­ka nađu jedan do dru­go­ga. Iako se u govo­ru na mjes­tu hija­ta uglav­nom ume­će glas j, u pismu se to ne pro­vo­di uvi­jek − gla­go­li pri­onu­ti i pri­anja­ti te nji­ho­ve izve­de­ni­ce (pri­onu­će, pri­on­ljiv, pri­anjalj­ke, pri­anja­nje, pri­anjan) pri­mjer su toga.

pri­oni­ti pos­lu > pri­onu­ti poslu

Ova guma izvr­s­no pri­ja­nja na svim ces­ta­ma. > Ova guma izvr­s­no pri­anja na svim cestama.

Hobot­ni­ca ima mno­go pri­anjalj­ki. > Hobot­ni­ca ima mno­go prianjaljki.

Ilus­tra­ci­ja: Sere­na Repi­ce Len­ti­ni, Uns­plash