Prvog(a) veljače ili prve veljače

Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. velja­če zna­či: „prvog(a) dana mje­se­ca velja­če” (ili „prvi dan mje­se­ca velja­če”). Red­ni broj prvi (prvo­ga) ne odno­si se na mje­sec, nego na dan. Budu­ći da je riječ dan uvi­jek u muško­me rodu, u tom je rodu i red­ni broj.

Čita­mo dak­le: prvog velja­če (ili prvi velja­če), dru­gog (ili dru­gi) velja­če, tre­ćeg velja­če, dva­de­set i tre­ćeg velja­če..., odnos­no ne čita­mo: prve velja­če, dru­ge velja­če, tre­će velja­če, dva­de­set i tre­će velja­če. Dak­le broj je uvi­jek u muško­me rodu, ne u ženskome.

Na geni­tiv­ni nas­ta­vak ‑og može­mo doda­ti i nave­zak ‑a. On nije nužan, a kad se upo­tri­je­bi, ne mije­nja značenje.

Ilus­tra­ci­ja: Nick Fewin­gs, Uns­plash