Euri i centi

Riječ-dvije o euru i centu

S prvim danom 2023. godi­ne euro je pos­tao služ­be­na valu­ta u Repu­bli­ci Hrvat­skoj. Kao i sve veli­ke pro­mje­ne, i ova dono­si neke pro­ble­me. Jedan je od njih i sklo­nid­ba ime­ni­ca euro i cent. Sre­ćom, taj pro­blem može­mo rije­ši­ti. Naža­lost, samo taj pro­blem može­mo riješiti.

Sklonidba eura i centa

Obje su ove ime­ni­ce muško­ga roda i pri­pa­da­ju a‑sklonidbi. Ime­ni­ca euro skla­nja se kao ime­ni­ca auto i ne bi tre­ba­la biti pro­ble­ma­tič­na. Cent ima dva obli­ka za geni­tiv mno­ži­ne, poput ime­ni­ca crv ili mrav, te gla­si cen­ta i centi.

Riječ-dvije o euru i centu

Nas­ta­vak ‑i u geni­ti­vu mno­ži­ne ima rela­tiv­no malen broj ime­ni­ca ove sklo­nid­be, sto­ga se u nekim gra­ma­ti­ka­ma suge­ri­ra da su obli­ci s nas­tav­kom ‑a nešto sus­tav­ni­ji. Gle­da­ju­ći sta­tis­tič­ki, to ima smis­la, no u jezi­ku tre­ba obra­ti­ti pozor­nost i na seman­ti­ku, to jest na zna­čenj­sku razi­nu. Naime zanim­lji­vo je da se nas­ta­vak ‑i u geni­ti­vu mno­ži­ne češ­će jav­lja kod ime­ni­ca koje ozna­ču­ju neku mjer­nu jedi­ni­cu (ari, gra­di, hva­ti, mje­se­ci, pari, sati, vati, vol­ti…). Možda je posri­je­di slu­čaj­nost, a možda ima­mo potre­bu u ovak­vim slu­ča­je­vi­ma sma­nji­ti poten­ci­jal­ni šum u komu­ni­ka­ci­ji jačim raz­li­ko­va­njem obli­ka za geni­tiv jed­ni­ne od ono­ga za geni­tiv mno­ži­ne. Oni naime dola­ze uz raz­li­či­te brojeve.

Uz broj jedan (i osta­le boje­ve koji u izgo­vo­ru zavr­ša­va­ju na jedan) ime­ni­ce euro i cent uvi­jek su u istom pade­žu kao i broj:

Imam jedan euro.

Imam jedan cent.

Kod bro­je­va dva, tri i četi­ri (i osta­lih boje­va koji u izgo­vo­ru zavr­ša­va­ju na dva, tri i četi­ri) nešto je dru­ga­či­je. Uz nomi­na­tiv, aku­za­tiv i voka­tiv ovih bro­je­va ime­ni­ce euro i cent dola­ze u obli­ci­ma isto­vjet­ni­ma geni­ti­vu jed­ni­ne. (Zapra­vo je posri­je­di osta­tak neka­daš­nje dvo­ji­ne, pre­ciz­ni­je reče­no malìne, gra­ma­tič­ke kate­go­ri­je bro­ja koja se odno­si na mali broj pri­mje­ra­ka, to jest na dva, tri ili četi­ri pri­mjer­ka ono­ga što ime­ni­ca označava.)

Imam dva eura.

Imam četi­ri centa.

Uz osta­le bro­je­ve ime­ni­ce euro i cent upo­treb­lja­va­mo u geni­ti­vu mno­ži­ne.

Imam pet eura.

Imam pet centa/centi.

Početno slovo

Da otklo­ni­mo i mogu­ću dvoj­bu oko pisa­nja počet­no­ga slo­va, obje se ime­ni­ce pišu malim počet­nim slovom.

Kratice

Euro ima svo­ju ozna­ku: . Ako piše­mo u Wor­du, ovaj znak dobi­va­mo upi­si­va­njem malo­ga slo­va e unu­tar zagra­da: (e). Europ­ska sre­diš­nja ban­ka nije odre­di­la služ­be­nu ozna­ku za cen­te, no naj­češ­će se kao kra­ti­ca upo­treb­lja­va malo slo­vo c. Rje­đe su u upo­tre­bi kra­ti­ce ct te c€ i €c, pri čemu su poto­nje dvi­je češ­će kad je važ­no istak­nu­ti da je posri­je­di cent kao sto­ti dio eura, a ne pri­mje­ri­ce nekog dolara.

Ilus­tra­ci­ja: Alexas_Fotos, Pixa­bay