Što točno znači „breaking bad”?

Što točno znači „breaking bad”?

Kada sam se prvi put susre­la s nazi­vom ove seri­je, zapi­ta­la sam se što toč­no zna­či bre­aking bad. Bilo je jas­no da je riječ o „pos­ta­ja­nju lošim”, ali što toč­no to zna­či − nisam zna­la. Budu­ći da je bilo sigur­no da ovu seri­ju neću ni pre­vo­di­ti ni lek­to­ri­ra­ti, vrlo sam se brzo pres­ta­la zama­ra­ti otkri­va­njem pre­ciz­nog značenja.

I vje­ro­jat­no bih ovaj izraz do kra­ja živo­ta sma­tra­la nije­mim svje­do­kom svo­je­ga nedo­volj­nog poz­na­va­nja engle­skog jezi­ka da nisam naiš­la na čla­nak u kojem se isto pita­ju i − engle­ski govor­ni­ci. U žaru „brej­kin­g­be­do­ma­ni­je” i lin­gvis­tič­ki su član­ci o ovoj seri­ji pos­ta­li popu­lar­ni: „Što toč­no ta fra­za zna­či?” pita se ugled­ni Time. (Ideš, Đur­đa, pa ni oni ne znaju!)

Ispos­ta­vi­lo se da pro­du­cent Vin­ce Gil­li­gan nije znao da ovaj izraz nije opće­poz­nat kada ga je oda­brao za nas­lov. Nje­go­va je logi­ka bila vrlo jas­na − isko­ris­ti­ti poz­nat idi­om ili fra­zu za naziv uvi­jek je lukav potez. (Pa tako je i Buji­ca rije­či dobi­la svo­je ime!) Jedi­ni je pro­blem bio što je izraz bre­aking bad u to vri­je­me (zapra­vo sve do 2008., kada se seri­ja poče­la pri­ka­zi­va­ti) bio regi­ona­li­zam ras­pros­tra­njen ponaj­pri­je u Vir­gi­ni­ji, odak­le Gil­li­gan potječe.

On zna­če­nje izra­za tuma­či kao „podi­ći gala­mu, iza­zva­ti nered, napra­vi­ti rusvaj”, i to je, narav­no, zna­če­nje koje je imao na umu pri ime­no­va­nju seri­je. Među­tim, čini se da je i sama seri­ja ima­la velik utje­caj na to da se zna­če­nje „pomak­ne” od opi­sa­no­ga. Tako inter­net­ski Urban Dic­ti­onary, koji ure­đu­ju sami govor­ni­ci, dono­si više zna­če­nja izra­za to bre­ake bad: „podiv­lja­ti”, „prko­si­ti vlas­ti­ma, krši­ti zakon”, „pri­je­ti­ti, ugro­ža­va­ti”, „pos­ta­ti ratoboran”.

Ova su zna­če­nja „snaž­ni­ja” od ono­ga koje je Gil­li­gan imao na umu na počet­ku sni­ma­nja. I ta je gra­da­ci­ja zapra­vo naj­za­nim­lji­vi­ja: kao što se i lik Wal­te­ra Whi­tea razvi­jao, tako se i zna­če­nje izra­za koji je ova seri­ja obi­lje­ži­la pomi­ca­lo, a sam je izraz od juž­njač­kog regi­ona­liz­ma pos­tao glo­ba­lan pojam.