Tag Archives: adventistički

Došašće (advent)

Došašće

Došašće ili advent raz­dob­lje je u litur­gij­skoj godini koje pret­hodi Božiću. S jezične se strane uz ove poj­move vezuje više nedoumica. Riječ advent potječe iz latin­skog jezika, od riječi adven­tus, koja znači „dola­zak”. Odba­ci­va­njem latin­skog nas­tavka ‑us dobili smo riječ advent. S obzi­rom na to da se suglas­nički skup nt ne mora raz­dva­jati samo­glas­ni­kom, nema potrebe da se umeće glas ... Read More »

Scroll To Top