Tag Archives: ako

Ako ili ukoliko

Ova se dva vez­nika u govoru upo­treb­lja­vaju u istom zna­če­nju, no u stan­dard­nom se jeziku pred­nost daje vez­niku ako. Uko­liko budeš kas­nio, nalju­tit ću se. > Ako budeš kas­nio, nalju­tit ću se. Što da napra­vim uko­liko ne dobi­jem račun? > Što da napra­vim ako ne dobi­jem račun? Norma zapravo pre­po­ru­čuje upo­trebu oblika uko­liko samo u paru s uto­liko. Objek­ti­van sam samo uto­liko ... Read More »

Scroll To Top