Tag Archives: akuzativ vremena

Svakog vikenda ili svaki vikend

U reče­ni­cama Putu­jem sva­kog vikenda. i Putu­jem svaki vikend. pri­ložne oznake vre­mena imaju isto zna­če­nje. Riječ je o vre­men­skom geni­tivu (sva­kog vikenda) i vre­men­skom aku­za­tivu (svaki vikend). Vre­men­ski geni­tiv i vre­men­ski aku­za­tiv ozna­čuju vri­jeme u kojem se nešto zbiva, naj­češće su u službi pri­ložne oznake vre­mena i u većini se slu­ča­jeva mogu zami­je­niti jedan dru­gim, što znači da se oba ... Read More »

Scroll To Top