Tag Archives: Alaska

Aljaska ili Alaska

Mount McKinley, najviši aljaski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­otoka, ali i jedne savezne države unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država. Dosta je dugo tre­balo da se jedan oblik uobi­čaji, a usta­lio se oblik Alja­ska i zato mu treba dati prednost. Ime potječe iz ale­ut­skog jezika, no eti­mo­lo­gija mu nije pot­puno pre­cizno odre­đena. Evi­dentno je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uzeta u ruski jezik kao Аляска, i ... Read More »

Scroll To Top