Tag Archives: Aljaska

Aljaski ili aljaški

Alaski malamut

Kako bi tre­bao gla­siti pri­djev prema ime­nici Alja­ska − alja­ski ili alja­ški? Nor­ma­tivna se lite­ra­tura rijetko bavi ovim pri­dje­vom, no pri­ruč­nici koji ga donose navode isklju­čivo oblik alja­ski. Una­toč tomu u upo­trebi je oblik alja­ški češći. Ime­nica Alja­ska na prvi pogled izgleda poput poime­ni­če­nih pri­djeva, koji nisu rijetki pri ime­no­va­nju zem­ljo­pis­nih pre­djela − to su pri­djevi koji su pre­uzeli ulogu ... Read More »

Aljaska ili Alaska

Mount McKinley, najviši aljaski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­otoka, ali i jedne savezne države unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država. Dosta je dugo tre­balo da se jedan oblik uobi­čaji, a usta­lio se oblik Alja­ska i zato mu treba dati prednost. Ime potječe iz ale­ut­skog jezika, no eti­mo­lo­gija mu nije pot­puno pre­cizno odre­đena. Evi­dentno je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uzeta u ruski jezik kao Аляска, i ... Read More »

Scroll To Top