Tag Archives: aljaski

Aljaski ili aljaški

Alaski malamut

Kako bi tre­bao gla­siti pri­djev prema ime­nici Alja­ska − alja­ski ili alja­ški? Nor­ma­tivna se lite­ra­tura rijetko bavi ovim pri­dje­vom, no pri­ruč­nici koji ga donose navode isklju­čivo oblik alja­ski. Una­toč tomu u upo­trebi je oblik alja­ški češći. Ime­nica Alja­ska na prvi pogled izgleda poput poime­ni­če­nih pri­djeva, koji nisu rijetki pri ime­no­va­nju zem­ljo­pis­nih pre­djela − to su pri­djevi koji su pre­uzeli ulogu ... Read More »

Scroll To Top