Tag Archives: alnaser

Što je „alnaser”?

Zapravo ništa! Riječ je o teh­nič­kom ure­đaju za pokre­ta­nje nekoga stroja − star­teru. U stan­dard­nome se jeziku pre­po­ru­čuje upo­treba riječi star­ter, iako ni ona nije naša, nego posu­đena iz engle­skoga jezika (angli­zam). No ne treba negi­rati da se u meha­ni­čar­skom žar­gonu, ali i u govor­nom jeziku, upo­treb­ljava i nave­deni ger­ma­ni­zam (riječ podri­je­tlom iz nje­mač­koga jezika). No dobro, gotovo pa germanizam. ... Read More »

Scroll To Top