Tag Archives: anonim

Anonimus − anonim − anonimac

Jezični se pri­ruč­nici nisu detalj­nije bavili ime­ni­cama ano­nim, ano­ni­mac i ano­ni­mus, pa ćemo ovom pri­li­kom sami poku­šati odre­diti svaku od njih. Riječi izvorno potječu od grč­kog anonymos, a pre­uzete su iz latin­skog, prema obliku anonymus („bez­i­men, nepoznat”). Oblik ano­ni­mus pre­uzet je izravno iz latin­skog, i to tako da se cijeli nomi­na­tiv pre­uzeo kao osnova (inače se latin­ski doče­tak -us odba­cuje, ... Read More »

Scroll To Top