Tag Archives: Apačica

Apaši ili Apači

Podri­je­tlo ove riječi nije pot­puno razjaš­njeno, no vje­ro­jatno potječe iz kojega indi­jan­skog jezika (java­paj­skoga ili zunj­skoga). Euro­pom se pro­ši­rila posred­stvom špa­njol­skog jezika, a u hrvat­ski je naj­vje­ro­jat­nije pre­uzeta iz fran­cu­skoga (apache) pa je zaži­vio fran­cu­ski izgo­vor skupa ch kao š. Zanim­ljivo je da je u Fran­cu­skoj počet­kom proš­log sto­ljeća od vlas­tite ime­nice Apaš nas­tala opća ime­nica apaš sa zna­če­njem „pro­pa­lica, ... Read More »

Scroll To Top