Tag Archives: apostrof

Reko ili rek’o

Apostrof

Apos­trof se u hrvat­skom jeziku naziva i izos­tav­nik, a zapi­suje se na mjestu ispu­šte­noga dijela riječi ili izraza. ′Oćeš il’ nećeš? Kak’ ne znaš?! ′Đenja! ′Jutro! Izos­tav­nik se ne upotrebljava: − kod krnjeg infinitiva: Učit’ ću. > Učit ću. Tre­bam ranije ustat’. > Tre­bam ranije ustat. − kod krnjega gla­gol­skoga pri­loga sadašnjega: Pola ćeš naučiti gle­da­juć’. > Pola ćeš naučiti gledajuć. − ... Read More »

Scroll To Top