Tag Archives: autocesta

Autocesta ili autoput

Hrvat­skom jeziku pri­pada ime­nica auto­cesta. Riječ je o vrsti ceste, to jest o cesti nami­je­nje­noj ponaj­prije auto­mo­bil­skom prometu. Naziv auto­put ne sma­tra se dobro nači­nje­nim jer ime­nica put, između osta­loga, podra­zu­mi­jeva neure­đen ili mini­malno ure­đen, često neplan­ski izgra­đen zem­ljani pros­tor koji služi za puto­va­nje. Ime­nica cesta, s druge strane, ozna­čuje plan­ski stvo­ren i izgra­đen objekt s poprat­nim ele­men­tima kao što ... Read More »

Scroll To Top