Tag Archives: automobil

Ovaj auto ili ovo auto

Auto

Na ime­nicu auto dio jezi­kos­lo­vaca i danas gleda sa zadr­škom. Tek je rela­tivno nedavno počela ula­ziti u rječ­nike, a i pri­tom se naj­češće ozna­čuje kao oblik koji pri­pada raz­go­vor­nomu jeziku. Una­toč tome, ova je ime­nica u upo­trebi daleko češća od riječi auto­mo­bil, od koje je nastala. Ime­nica auto u stan­dard­nome je jeziku muškoga roda, baš kao i auto­mo­bil, što znači ... Read More »

Scroll To Top