Tag Archives: bez da

Bez „bez da”

Govor­ni­cima s razvi­je­ni­jim jezič­nim osje­ća­jem kons­truk­cija bez da jedna je od naj­nez­grap­ni­jih u hrvat­skom jeziku. Pre­uzeta je iz nje­mač­kog jezika (prema ohne zu, ohne dass), a u hrvat­skome je nala­zimo zabi­lje­ženu tek od polo­vice 19. stoljeća. I danas je se može naći u govor­nom jeziku, ali je većina govor­nika pre­poz­naje kao nez­grapnu pogre­šku koja „para uho”. Kons­truk­ciju se može izbjeći ... Read More »

Scroll To Top