Tag Archives: blagavaona

Blagavaonica ili blagovaonica

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobar samo oblik bla­go­va­onica. Riječ je pra­vilno izve­dena prema gla­golu bla­go­vati, i to tako da je na infi­ni­tivnu osnovu dodan nas­ta­vak ‑onica: blagova- + ‑onica > blagovaonica. Ime­nice tvo­rene sufik­som ‑onica nas­taju prema gla­go­lima, a gotovo isklju­čivo ozna­čuju pros­tor u kojem se odvija ono što gla­gol opi­suje. Tako je bla­go­va­onica mjesto u kojem se blaguje. ... Read More »

Scroll To Top