Tag Archives: blagovaonica

Blagavaonica ili blagovaonica

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobar samo oblik bla­go­va­onica. Riječ je pra­vilno izve­dena prema gla­golu bla­go­vati, i to tako da je na infi­ni­tivnu osnovu dodan nas­ta­vak ‑onica: blagova- + ‑onica > blagovaonica. Ime­nice tvo­rene sufik­som ‑onica nas­taju prema gla­go­lima, a gotovo isklju­čivo ozna­čuju pros­tor u kojem se odvija ono što gla­gol opi­suje. Tako je bla­go­va­onica mjesto u kojem se blaguje. ... Read More »

Kupaona ili kupaonica

Ime­nice koje se tvore sufik­sima ‑ona i ‑onica pri­pa­daju tako­zva­nim mjes­nim ime­ni­cama. Tvore se od infi­ni­tivne osnove i uglav­nom ozna­čuju pros­to­riju ili zgradu u kojoj se odvija ono što gla­gol od kojeg su nas­tale izriče (prema gla­golu kupati: kupa‑ + ‑ona/‑onica > kupaona/kupaonica). Nor­ma­tivna lite­ra­tura pred­nost daje ime­ni­cama tvo­re­nima sufik­som ‑ionica. Iako priz­naje i pos­to­ja­nje oblika na ‑ona, uglav­nom ih ... Read More »

Scroll To Top