Tag Archives: bok

Bog ili bok

Bog i bok dvije su ina­čice raši­re­noga nefor­mal­nog poz­drava koji se upo­treb­ljava i pri susretu i pri ras­tanku. Vje­ro­jatno su nas­tali skra­ći­va­njem duljih (i sta­ri­jih) poz­drava, pri­mje­rice pomoz’ Bog, Bog daj, Bog s tobom... I dok oblik bog (ras­pros­tra­njen u pri­mor­skim i istoč­nim kra­je­vima) nije spo­ran, oko oblika bok pos­toje nesuglasice. Poz­drav bok znat­nije se pro­ši­rio Sre­diš­njom Hrvat­skom kra­jem 80-ih ... Read More »

Scroll To Top