Tag Archives: bol

Bol

Ime­nica bol − zapravo su dvije ime­nice! Naime, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku jedna je muškoga roda, a druga ženskoga. Bol muškoga roda ozna­čuje tje­lesni doživ­ljaj pat­nje (sna­žan bol u leđima, s bolom u koljenu, jak osje­ćaj bola, zadrh­tati od bola/bolova, grčiti se u bolu/bolovima…) MUŠKI ROD   jed­nina mno­žina N bol bolovi G bola bolova D bolu bolo­vima A bol bolove ... Read More »

Scroll To Top