Tag Archives: broj

Broj i brojka

U govoru ih se često ne raz­li­kuje, no ove dvije riječi ne znače isto. Broj je ponaj­prije mate­ma­tički pojam. Bro­jevi mogu biti parni i neparni, pri­rodni, raci­onalni, cijeli, slo­ženi i jed­nos­tavni; mogu biti i kućni, poštan­ski, tele­fon­ski, iden­ti­fi­ka­cij­ski, matični, ali i sretni ili nesretni i još koje­kakvi. Bro­jeve zapi­su­jemo slo­vima ili brojkama. Brojka je znak kojim zapi­su­jemo broj. U Hrvat­skoj upo­treb­lja­vamo ... Read More »

Scroll To Top