Tag Archives: bubamara

Bubamara

Buba­mare su kukci iz poro­dice Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­vaju se i bož­jim ovči­cama. Ime­nica buba­mara, kao što vidite, piše se spo­jeno, kao jedna riječ. Neri­jetko se ipak gri­ješi pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvije riječi (buba mara), što nije pravilno. JEDNINA MNOŽINA   pra­vilno nepra­vilno pra­vilno nepra­vilno N buba­mara − buba­mare bube­mare G buba­mare bube­mare buba­mara bubi­mari D ... Read More »

Scroll To Top