Tag Archives: by

Kolumna by…

Engle­ski je jezik danas opći jezik spo­ra­zu­mi­je­va­nja u svi­jetu, i to je iznimno korisno jer nam omo­gu­ćuje komu­ni­ka­ciju dos­lovce s lju­dima na dru­goj strani našeg pla­neta. No ipak nam valja raz­li­ko­vati dva zasebna jezična sus­tava: jedan je engle­ski, a drugi naš, hrvat­ski. Naše poz­na­va­nje engle­skog jezika ne bi smjelo utje­cati na „zabo­rav­lja­nje” mate­rin­skog jezika. Koliko god netko može mis­liti da ... Read More »

Scroll To Top