Tag Archives: čirevi

Kuhani sirovi ili kuhani sirevi

Naziv ovoga mli­ječ­nog pro­izvoda iza­ziva nedo­umice kad je u ins­tru­men­talu jed­nine (sirem ili sirom), odnosno kad je u mno­žini (sirovi, sirova… ili sirevi, sireva…). Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose sporne oblike ove ime­nice, a detalj­nije se njome bave tek gramatike. Ime­nica sir pri­pada ime­ni­cama čija osnova zavr­šava na neka­daš­nje nep­čano (pala­talno) r − a znamo da pala­talni gla­sovi utječu na ... Read More »

Scroll To Top