Tag Archives: datum

Prvog(a) veljače ili prve veljače

Nad­ne­vak 1. veljače znači: „prvog(a) dana mje­seca veljače” (ili „prvi dan mje­seca veljače”). Redni broj prvi (prvoga) ne odnosi se na mje­sec, nego na dan. Kako je riječ dan uvi­jek u muškom rodu, u tom je rodu i redni broj. Čitamo dakle: prvog veljače (ili prvi veljače), dru­gog (ili drugi) veljače, tre­ćeg veljače, dva­de­set i tre­ćeg veljače..., odnosno ne čitamo: prve ... Read More »

Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju je datuma ime mje­seca uvi­jek u geni­tivu, dakle pišemo: siječ­nja, veljače, ožujka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­blema, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­seca − stu­de­noga. Za raz­liku od imena svih osta­lih mje­seci, stu­deni nije ime­nica nego poime­ni­čeni pri­djev. On je pre­uzeo ulogu ime­nice, ali se i dalje skla­nja kao pridjev. S obzi­rom na to da pri­djevi u geni­tivu imaju ... Read More »

Zapisivanje datuma ili nadnevka

Pri zapi­si­va­nju datuma valja pri­pa­ziti na neko­liko stvari. Dan je redni broj (uvi­jek zavr­šava toč­kom) i zapi­su­jemo ga arap­skim broj­kama. Iza njega dolazi raz­mak, a ispred se ne piše nula. (Nula se piše iznimno, na pri­mjer da bi se spri­je­čila moguć­nost kri­vo­tvo­re­nja nad­nevka ili kad je pri pro­gra­mi­ra­nju za nje­gov upis pre­dvi­đen točno odre­đen broj znakova.) S pisa­njem mje­seci imamo ... Read More »

Datum ili nadnevak

Dan, mje­sec i godina zajedno čine datum ili nad­ne­vak. Nad­ne­vak je naša riječ za datum, koji je inače podri­je­tlom iz latin­skog jezika. Oblik nad­ne­vak nas­tao je kom­bi­na­ci­jom riječi na i dan. Ime­nica dan u pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom jeziku gla­sila je dьnь. Prema tom su nomi­na­tivu nas­tale osnove dьn-, odnosno dn-, a od njih su se između osta­lih tvo­rili i geni­tivni ... Read More »

Scroll To Top